1 2 3

НачалоТП „Държавно горско стопанство Катунци”


ТП"ДГС Катунци” носи името на селището,в което се намира главната административна сграда –с.Катунци.Територията на стопанството попада в Югозападна България
Благоевградска област,община Сандански.На запад граничи с ДГС-Сандански,на север
с Национален парк-Пирин,на изток с ДГС-Гоце Делчев,на юг с Република Гърция.
 Площа на стопанството е разположена в землищата на следните населени места:
-с.Бельово,с.Враня,с.Голешево,с.Горно Спанчево,с.Златолист,с.Калиманци, с.Ковачево,
с.Катунци,с.Лехово,с.Ново Ходжово,с.Петрово,с.Пиперица,с.Пирин,с.Храсна, с.Черешница и с.Яново. Най голямо е село Катунци, поради разположението си ,то се явява естествен център и седалище на Държавно горско стопанство-Катунци.


НОВИНИ

ООТКРИТ КОНКУРС
24/06/2020
ОТКРИТ КОНКУРС ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ДЕЙНОСТИ В ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ - ТОВАРЕНЕ, ТРАНСПОРТИРАНЕ И РАЗТОВАРВАНЕ НА ДЪРВЕСИНА ОТ ВРЕМЕНЕН СКЛАД


ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА
10/04/2020
ОТНОСНО: Процедури по реда на Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти


ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА
25/03/2020
ОТНОСНО: Процедури по реда на Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти