1 2 3

НачалоТП „Държавно горско стопанство Катунци”


ТП"ДГС Катунци” носи името на селището,в което се намира главната административна сграда –с.Катунци.Територията на стопанството попада в Югозападна България
Благоевградска област,община Сандански.На запад граничи с ДГС-Сандански,на север
с Национален парк-Пирин,на изток с ДГС-Гоце Делчев,на юг с Република Гърция.
 Площа на стопанството е разположена в землищата на следните населени места:
-с.Бельово,с.Враня,с.Голешево,с.Горно Спанчево,с.Златолист,с.Калиманци, с.Ковачево,
с.Катунци,с.Лехово,с.Ново Ходжово,с.Петрово,с.Пиперица,с.Пирин,с.Храсна, с.Черешница и с.Яново. Най голямо е село Катунци, поради разположението си ,то се явява естествен център и седалище на Държавно горско стопанство-Катунци.


НОВИНИ

ИНФОРМАЦИЯ
15/11/2018
ПОЛЗВАНЕ НА КОЛИЧЕСТВА ДЪРВЕСИНА ПО РЕДА НА ЧЛ.38 ОТ НАРЕДБАТА ПО ЧЛ.95 АЛ.1 ОТ ЗГ ПРЕЗ 2019Г В РАЙОНА НА ДЕИНОСТ АН ТП ДГС КАТУНЦИ


ОТКРИТ КОНКУРС
04/06/2018
ОТКРИТ КОНКУРС ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ДЕЙНОСТИ В ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ - ТОВАРЕНЕ, ТРАНСПОРТИРАНЕ И РАЗТОВАРВАНЕ НА ДЪРВЕСИНА ЗА НУЖДИТЕ НА ТП ДГС КАТУНЦИ


ИНФОРМАЦИЯ
14/11/2017
ПОЛЗВАНЕ НА КОЛИЧЕСТВА ДЪРВЕСИНА ПО РЕДА НА ЧЛ.38 ОТ НАРЕДБАТА ПО ЧЛ.95 АЛ.1 ОТ ЗГ ПРЕЗ 2018Г В РАЙОНА НА ДЕИНОСТ АН ТП ДГС КАТУНЦИ