1 2 3

НачалоНовини

ОБЯВЛЕНИЕ

30/11/2020

ТП ДГС Катунци уведомява всички че предоставя за продажба налична добита дървесина от временен горски склад
ООТКРИТ КОНКУРС

01/10/2020

ОТКРИТ КОНКУРС ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ДЕЙНОСТИ В ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ - ТОВАРЕНЕ, ТРАНСПОРТИРАНЕ И РАЗТОВАРВАНЕ НА ДЪРВЕСИНА ОТ ВРЕМЕНЕН СКЛАД
ООТКРИТ КОНКУРС

24/06/2020

ОТКРИТ КОНКУРС ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ДЕЙНОСТИ В ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ - ТОВАРЕНЕ, ТРАНСПОРТИРАНЕ И РАЗТОВАРВАНЕ НА ДЪРВЕСИНА ОТ ВРЕМЕНЕН СКЛАД
ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

10/04/2020

ОТНОСНО: Процедури по реда на Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти
ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

25/03/2020

ОТНОСНО: Процедури по реда на Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти
ИНФОРМАЦИЯ

15/11/2019

ПОЛЗВАНЕ НА КОЛИЧЕСТВА ДЪРВЕСИНА ПО РЕДА НА ЧЛ.38 ОТ НАРЕДБАТА ПО ЧЛ.95 АЛ.1 ОТ ЗГ ПРЕЗ 2020Г В РАЙОНА НА ДЕИНОСТ АН ТП ДГС КАТУНЦИ
СЪОБЩЕНИЕ

16/08/2019

Във връзка с осигуряване дърва за огрев на местно население за отоплителен сезон 2019/2020г. информираме Ви, че ТП „ДГС Катунци“ предлага два варианта за закупуване на дърва за огрев:
ООТКРИТ КОНКУРС

03/07/2019

ОТКРИТ КОНКУРС ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ДЕЙНОСТИ В ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ - ТОВАРЕНЕ, ТРАНСПОРТИРАНЕ И РАЗТОВАРВАНЕ НА ДЪРВЕСИНА ОТ ВРЕМЕНЕН СКЛАД
ИНФОРМАЦИЯ

15/11/2018

ПОЛЗВАНЕ НА КОЛИЧЕСТВА ДЪРВЕСИНА ПО РЕДА НА ЧЛ.38 ОТ НАРЕДБАТА ПО ЧЛ.95 АЛ.1 ОТ ЗГ ПРЕЗ 2019Г В РАЙОНА НА ДЕИНОСТ АН ТП ДГС КАТУНЦИ
ОТКРИТ КОНКУРС

04/06/2018

ОТКРИТ КОНКУРС ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ДЕЙНОСТИ В ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ - ТОВАРЕНЕ, ТРАНСПОРТИРАНЕ И РАЗТОВАРВАНЕ НА ДЪРВЕСИНА ЗА НУЖДИТЕ НА ТП ДГС КАТУНЦИ
ИНФОРМАЦИЯ

14/11/2017

ПОЛЗВАНЕ НА КОЛИЧЕСТВА ДЪРВЕСИНА ПО РЕДА НА ЧЛ.38 ОТ НАРЕДБАТА ПО ЧЛ.95 АЛ.1 ОТ ЗГ ПРЕЗ 2018Г В РАЙОНА НА ДЕИНОСТ АН ТП ДГС КАТУНЦИ
ИНФОРМАЦИЯ

15/11/2016

ПОЛЗВАНЕ НА КОЛИЧЕСТВА ДЪРВЕСИНА ПО РЕДА НА ЧЛ.38 ОТ НАРЕДБАТА ПО ЧЛ.95 АЛ.1 ОТ ЗГ ПРЕЗ 2017Г В РАЙОНА НА ДЕИНОСТ АН ТП ДГС КАТУНЦИ
ОТКРИТ КОНКУРС

01/11/2016

ОТКРИТ КОНКУРС ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ДЕЙНОСТИ В ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ - ТОВАРЕНЕ, ТРАНСПОРТИРАНЕ И РАЗТОВАРВАНЕ НА ДЪРВЕСИНА ОТ ВРЕМЕНЕН СКЛАД
ЗАПОВЕД

14/10/2016

На основание чл. 174, ал. 2 от ЗГ за възникнала необходимост от извоз на дървесина в периода 15-16.10.2016г. на територията на ТП ДГС Катунци
СЪОБЩЕНИЕ

15/07/2016

Във връзка с издадена Заповед №РД-49-267/13.07.2016 г. на министъра на земеделието и храните, с която са утвърдени „Правила за закупуването на горски територии от държавните предприятия по чл. 163 от ЗГ”, Ви уведомяваме, че считано от 18.07.2016 г. „ЮЗДП” ДП гр. Благоевград започва прием на документи за купуване на малки горски имоти.
ЗАПОВЕД

15/07/2016

На основание чл. 174, ал. 2 от ЗГ за възникнала необходимост от извоз на дървесина в периода 16-17.07.2016г. на територията на ТП ДГС Катунци
УКАЗАНИЯ

13/07/2016

Указания съгласно писмо с рег. индекс 91-1537/07.07.2016 г. на министъра на земеделието и храните за учредяване право на ползване върху поземлени имоти в горски територии – държавна собственост, за устройване на постоянни пчелини по смисъла на Закона за пчеларството
ЗАПОВЕД

11/07/2016

На основание чл. 168, т. 1 от Закона за горите, чл. 43, ал. 4 от Закона за държавната собственост, във връзка с чл. 59, ал. 1-7 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, препис - извлечение от протокол № 180/13.05.2016 г. с решение № 1593 на Управителния съвет на ЮЗДП гр. Благоевград и одобрен доклад на заместник-министъра на земеделието и храните № 93-6541/30.06.2016 г.
ЗАПОВЕД

05/05/2016

На основание чл. 174, ал. 2 от ЗГ за възникнала необходимост от извоз на дървесина в периода 06-08.05.2016г. на територията на ТП ДГС Катунци
ЗАПОВЕД

27/11/2015

На основание чл. 174, ал. 2 от ЗГ за възникнала необходимост от извоз на дървесина в периода 28-29.11.2015г. на територията на ТП ДГС Катунци
 1  2  3